Máy trưởng Máy trưởng là người chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của thuyền trưởng; trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về k

Chuyên viên CSKH trên Tàu Là người truyền tải Tầm Nhìn, Sứ Mệnh và Giá trị Cốt lõi của Saigon Waterbus đến với khách hàng thông qua việc thự