FOR SEO

FOR SEO

Chọn chỗ
Thanh toán
Hoàn thành

Sắp xếp

Thời gian khởi hành

08 : 30

Bạch Đằng Thanh Đa

Điểm đón trả khách

2 chỗ trống

Ghế ngồi
15,000

ĐIỂM ĐÓN

 • Bạch Đằng 00:00

ĐIỂM TRẢ

 • Thanh Đa 00:32

Tâng 1

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Bạch Đằng Thanh Đa

08:30 - 07/03/2021

[]
a
0 đ

09 : 30

Bạch Đằng Thanh Đa

Điểm đón trả khách

59 chỗ trống

Ghế ngồi
15,000

ĐIỂM ĐÓN

 • Bạch Đằng 00:00

ĐIỂM TRẢ

 • Thanh Đa 00:32

Tâng 1

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Bạch Đằng Thanh Đa

09:30 - 07/03/2021

[]
a
0 đ

10 : 30

Bạch Đằng Thanh Đa

Điểm đón trả khách

23 chỗ trống

Ghế ngồi
15,000

ĐIỂM ĐÓN

 • Bạch Đằng 00:00

ĐIỂM TRẢ

 • Thanh Đa 00:32

Tâng 1

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Bạch Đằng Thanh Đa

10:30 - 07/03/2021

[]
a
0 đ

11 : 30

Bạch Đằng Thanh Đa

Điểm đón trả khách

75 chỗ trống

Ghế ngồi
15,000

ĐIỂM ĐÓN

 • Bạch Đằng 00:00

ĐIỂM TRẢ

 • Thanh Đa 00:32

Tâng 1

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Bạch Đằng Thanh Đa

11:30 - 07/03/2021

[]
a
0 đ

13 : 30

Bạch Đằng Thanh Đa

Điểm đón trả khách

73 chỗ trống

Ghế ngồi
15,000

ĐIỂM ĐÓN

 • Bạch Đằng 00:00

ĐIỂM TRẢ

 • Thanh Đa 00:32

Tâng 1

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Bạch Đằng Thanh Đa

13:30 - 07/03/2021

[]
a
0 đ

14 : 30

Bạch Đằng Thanh Đa

Điểm đón trả khách

21 chỗ trống

Ghế ngồi
15,000

ĐIỂM ĐÓN

 • Bạch Đằng 00:00

ĐIỂM TRẢ

 • Thanh Đa 00:32

Tâng 1

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Bạch Đằng Thanh Đa

14:30 - 07/03/2021

[]
a
0 đ

16 : 00

Bạch Đằng Thanh Đa

Điểm đón trả khách

29 chỗ trống

Ghế ngồi
15,000

ĐIỂM ĐÓN

 • Bạch Đằng 00:00

ĐIỂM TRẢ

 • Thanh Đa 00:32

Tâng 1

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Bạch Đằng Thanh Đa

16:00 - 07/03/2021

[]
a
0 đ

17 : 10

Bạch Đằng Thanh Đa

Điểm đón trả khách

1 chỗ trống

Ghế ngồi
15,000

ĐIỂM ĐÓN

 • Bạch Đằng 00:00

ĐIỂM TRẢ

 • Thanh Đa 00:32

Tâng 1

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Bạch Đằng Thanh Đa

17:10 - 07/03/2021

[]
a
0 đ

18 : 00

Bạch Đằng Thanh Đa

Điểm đón trả khách

59 chỗ trống

Ghế ngồi
15,000

ĐIỂM ĐÓN

 • Bạch Đằng 00:00

ĐIỂM TRẢ

 • Thanh Đa 00:32

Tâng 1

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Bạch Đằng Thanh Đa

18:00 - 07/03/2021

[]
a
0 đ

Bạch Đằng Thanh Đa

-- - Mọi khung giờ

Chọn chỗ Thanh toán Hoàn thành

Sắp xếp

Thời gian khởi hành

08 : 30

Bạch Đằng

15,000

--:--

Thanh Đa

2 Chỗ trống
Ghế ngồi

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Tâng 1

Thông tin khách hàng

[]
00
0đ

Ghế:

0đ

09 : 30

Bạch Đằng

15,000

--:--

Thanh Đa

59 Chỗ trống
Ghế ngồi

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Tâng 1

Thông tin khách hàng

[]
00
0đ

Ghế:

0đ

10 : 30

Bạch Đằng

15,000

--:--

Thanh Đa

23 Chỗ trống
Ghế ngồi

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Tâng 1

Thông tin khách hàng

[]
00
0đ

Ghế:

0đ

11 : 30

Bạch Đằng

15,000

--:--

Thanh Đa

75 Chỗ trống
Ghế ngồi

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Tâng 1

Thông tin khách hàng

[]
00
0đ

Ghế:

0đ

13 : 30

Bạch Đằng

15,000

--:--

Thanh Đa

73 Chỗ trống
Ghế ngồi

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

Tâng 1